FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Info Korporat Bahagian TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA PEMBANGUNAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI Tribunal Rayuan Persaingan

Pendahuluan

Tribunal Rayuan Persaingan merupakan suatu badan bebas yang ditubuhkan di bawah seksyen 44 Akta Persaingan 2010 [Akta 712] yang berkuatkuasa mulai 1 Januari 2012.

Tribunal Rayuan Persaingan dianggotai oleh seorang Presiden dan anggota yang dilantik oleh Perdana Menteri atas syor Menteri.

Presiden Tribunal Rayuan Persaingan hendaklah dilantik daripada kalangan Hakim Mahkamah Tinggi dan anggota-anggotanya ialah orang yang mempunyai kepakaran yang berkaitan dalam perindustrian, perdagangan, ekonomi, undang-undang, perakaunan, atau hal-ehwal pengguna. Presiden dan anggota Tribunal Rayuan Persaingan hendaklah memegang jawatan selama tempoh tidak melebihi enam tahun.

Pada masa ini, keanggotaan Tribunal Rayuan Persaingan adalah seperti yang berikut:

 1. YA Dato' Dr. Choo Kah Sing (Presiden);
 2. YBhg. Tan Sri Datuk Amar Wilson Baya Dandot;
 3. YBhg. Datuk Merlyn Kasimir;
 4. YBhg. Datuk Dr. Pang Teck Wai;
 5. YBhg. Tan Sri Dr. Rahmat Bivi binti Yusoff;
 6. YBhg. Datuk Seri Dr. Victor Wee Eng Lye;
 7. YBhg. Dato’ Asmabi binti Mohammad; dan
 8. Encik Mohd Rafee Mohamed.
 9. YBhg. Dato’ Hj. Chee Pee bin Shamsudin;
 10. YBhg. Dato’ Ts Dr. Suhazimah binti Dzazali;
 11. YBhg. Datuk Dr. Mohd. Ghazali bin Abas; dan 
 12. YBhg. Datuk Paduka Ang Hai Nar. 

Tribunal Rayuan Persaingan ditadbir oleh seorang Setiausaha yang dilantik oleh Menteri di bawah seksyen 50 Akta Persaingan 2010.

Visi & Misi

VISI

Menjadi suatu forum penyelesaian pertikaian yang berkesan dan berintegriti berlandaskan peruntukan Akta Persaingan 2010.

MISI

Sebagai suatu tribunal khas dengan bidang kuasa eksklusif untuk mengkaji semula apa-apa keputusan yang dibuat oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia di bawah seksyen 35, 39, dan 40 Akta Persaingan 2010

Objektif

Tribunal Rayuan Persaingan bertekad untuk memberi keadilan kepada setiap pihak yang terlibat dalam rayuan di hadapannya. Perkara ini boleh dilihat melalui keanggotaan Tribunal yang mana anggota-anggotanya terdiri daripada personaliti yang berpengalaman dan berpengetahuan dalam bidang undang-undang, perdagangan, ekonomi, perakaunan dan hal ehwal pengguna.

Fungsi

 1. Tribunal Rayuan Persaingan adalah satu badan kehakiman bebas yang ditubuhkan dengan bidang kuasa eksklusif untuk mengkaji semula apa-apa keputusan yang dibuat oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia di bawah seksyen 35, 39 dan 40 Akta Persaingan 2010.
 2. Akta Persaingan 2010 memperuntukkan bahawa seseorang yang terkilan atau yang kepentingannya tersentuh oleh suatu keputusan Suruhanjaya Persaingan Malaysia di bawah seksyen 35, 39, atau 40 boleh merayu kepada Tribunal Rayuan Persaingan dengan memfailkan suatu Notis Rayuan kepada Tribunal Rayuan Persaingan dalam tempoh tiga puluh (30) hari dari tarikh keputusan Suruhanjaya Persaingan Malaysia tersebut.
 3. Tiap-tiap prosiding Tribunal Rayuan Persaingan hendaklah didengar dan diselesaikan oleh tiga (3) orang anggota Tribunal Rayuan Persaingan atau apa-apa bilangan ganjil yang lebih besar sebagaimana yang ditentukan oleh Presiden.
 4. Tribunal Rayuan Persaingan boleh mengesahkan atau mengetepikan keputusan yang menjadi hal bagi rayuan itu, atau mana-mana bahagiannya, dan boleh –
  1. Meremitkan perkara itu kepada Suruhanjaya Persaingan Malaysia;
  2. Mengenakan atau membatalkan, atau mengubah amaun, suatu penalti kewangan;
  3. Memberikan apa-apa arahan, atau mengambil apa-apa langkah lain sebagaimana yang boleh diberikan atau diambil oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia sendiri; atau
  4. Membuat apa-apa keputusan lain yang boleh dibuat oleh Suruhanjaya Persaingan Malaysia sendiri.
 5. Keputusan Tribunal Rayuan Persaingan, tentang apa-apa perkara, hendaklah diputuskan mengikut majoriti anggota Panel Pendengaran Rayuan sesuatu rayuan tersebut.
 6. Suatu keputusan Tribunal Rayuan Persaingan adalah muktamad dan mengikat pihak-pihak kepada rayuan itu.
 7. Suatu keputusan yang diberikan oleh Tribunal Rayuan Persaingan boleh, dengan kebenaran Mahkamah Tinggi, dikuatkuasakan dengan cara yang sama seperti suatu penghakiman atau perintah yang mempunyai kesan yang sama, dan jika kebenaran diberikan sedemikian, penghakiman boleh dimasukkan mengikut terma keputusan itu.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai Tribunal Rayuan Persaingan, sila layari Portal rasmi Tribunal Rayuan Persaingan di alamat sesawang trp.kpdnhep.gov.my.

TRIBUNAL RAYUAN PERSAINGAN
Aras 9 (Menara), No 13
Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62623 Putrajaya,
Malaysia

Tel  : 03-88826452
Fax : 03-88826193