FAQ BM | CONTACT BM| FEEDBACK BM| SITEMAP BM
Laman Utama Info Korporat Bahagian TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA PENDAYAUPAYAAN PENGGUNA Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM)

Pendahuluan

 • Tribunal Tuntutan Pengguna ditubuh di bawah Seksyen 85, Bahagian XII Akta Perlindungan Pengguna 1999 [Akta 599]. Tribunal beroperasi di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna.

Objektif Tribunal

 • Menyediakan forum alternatif kepada mahkamah sivil untuk pengguna membuat tuntutan tebus rugi berkenaan dengan barang atau perkhidmatan secara murah, mudah dan cepat.
 • Mendengar dan mengadili tuntutan dengan bebas,adil dan saksama.
 • Membangunkan undang-undang berhubung perlindungan pengguna.

Bidang Kuasa Tribunal

 • Tribunal mempunyai bidang kuasa mendengar :
  • Tuntutan untuk tebus rugi bagi pembelian barangan dan perkhidmatan yang dibenarkan di bawah bidang kuasa Tribunal sepertimana diperuntukkan di bawah Akta 599
  • Tuntutan yang jumlah amaunnya tidak melebihi RM50,000.00; dan
  • Tuntutan yang terakru dalam masa tiga (3) tahun dari tunturan itu

Batasan Bidang Kuasa

Tribunal TIDAK mempunyai bidang kuasa untuk mendengar apa-apa tuntutan –

 • berbangkit daripada kecederaan diri atau kematian;
 • Bagi mendapatkan kembali tanah atau apa-apa estet atau kepentingan mengenai tanah;
 • Pertikaian mengenai hakmilik kepada mana-mana tanah atau estet atau kepentingan mengenai tanah;
 • Pertikaian mengenai hak mana-mana orang di bawah suatu wasiat atau kematian tak berwasiat;
 • perkhidmatan ahli professional;
 • perkhidmatan jagaan kesihatan;
 • perkhidmatan penerbangan;
 • Pertikaian berkaitan dengan hal-hal –
  • francais
  • nama baik;
  • rahsia perdagangan atau harta intelek lain;
  • apa-apa hak dalam tindakan; dan
 • Apabila mana-mana tribunal telah ditubuhkan  di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain untuk mendengar dan memutuskan tuntutan berkaitan perkara yang menjadi hal perkara tuntutan itu.

Bagaimana Menfailkan Tuntutan

TTPM mengamalkan dasar mesra pengguna di mana penuntut boleh mendapatkan akses membuat tuntutan secara terus dengan menggunakan cara yang berikut :

 • Kaunter TTPM di Pejabat-pejabat Negeri seluruh Malaysia termasuklah di Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Labuan.
 • Pemfailan secara online di https://ttpm.kpdnhep.gov.my
 • Fi penfailan sebanyak RM5.00.
   
  TRIBUNAL TUNTUTAN PENGGUNA MALAYSIA (TTPM)

  No. 13, Aras 5 (Podium 2),
  Persiaran Perdana, Presint 2,
  Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
  62623 Putrajaya,
  Malaysia.

  Telefon :03-8882 5822
  Faks :03-8882 5831